ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ช่วงเวลา :
13-05-2559 ถึง 12-05-2560
งบประมาณ :
195,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา  [20%] [ 39,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [16%] [ 31,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: จิรวดี ผลประเสริฐ  [16%] [ 31,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศลิษา วีรพันธุ์  [16%] [ 31,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปองพันธ์ โอทกานนท์  [16%] [ 31,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ธานี โกสุม  [16%] [ 31,200 บาท ตามสัดส่วน ]