ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลนครภูเก็ต
ช่วงเวลา :
29-05-2560 ถึง 29-05-2560
งบประมาณ :
649,550.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 649,550 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกงวด 1 และ 2 รวม 600,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560