ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการเรียนรู้เชิงพื้นที่
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนร้ะคุณภาพเยาวชน
ช่วงเวลา :
01-02-2560 ถึง 30-09-2560
งบประมาณ :
990,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 990,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-เบิกเงินงวด 1 จำนวน 376,200 บาท 6 ก.ค. 60
-เบิกเงินงวด 2 จำนวน 495,000 บาท 8 ส.ค. 60
- นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 3 จำนวน 99,000 บาท 21 ก.ย. 60