ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษาร่วม มช.,มทส.,มข.,มน.,จุฬา,มธ.,มบ.,มอ.,มวล.)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมทางหลวงชนบท
ช่วงเวลา :
30-03-2560 ถึง 30-09-2560
งบประมาณ :
9,530,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ [16%] [ 1,524,800 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [5.5%] [ 524,150 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ม.ขอนแก่น [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ม.เทคโนโลยีสุรนารี [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ม.วลัยลักษณ์ [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ม.สงขลานครินทร์ [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ม.บูรพา [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ม.ธรรมศาสตร์ [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: จุฬาฯ [10.5%] [ 1,000,650 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: บุญพล มีไชโย  [5%] [ 476,500 บาท ตามสัดส่วน ]