ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลนครภูเก็ต
ช่วงเวลา :
01-10-2559 ถึง 31-01-2560
งบประมาณ :
600,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 600,000 บาท ตามสัดส่วน ]