ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ช่วงเวลา :
16-01-2560 ถึง 15-01-2561
งบประมาณ :
21,300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ: รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา  [50%] [ 10,650,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [50%] [ 10,650,000 บาท ตามสัดส่วน ]