ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ดำเนินงานจ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบได้ชาร์จในรถยนต์ ของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
ช่วงเวลา :
01-10-2559 ถึง 30-09-2560
งบประมาณ :
240,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 240,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ขออนุมัตินำส่งเงินค่าจ้างงวดที่ปรึกษาโครงการวิจัย งวดที่ 1-12 รวมเป็นเงิน 240,000 บาท วันที่ 7 พ.ย. 60