ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และจัดทำรายงานสรุป "การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ."
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลา :
01-10-2554 ถึง 30-09-2555
งบประมาณ :
150,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา  [100%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]