ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สด
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-10-2559 ถึง 30-09-2560
งบประมาณ :
650,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมร หิรัญประดิษฐกุล  [40%] [ 260,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง  [30%] [ 195,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย  [30%] [ 195,000 บาท ตามสัดส่วน ]