ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
17-05-2559 ถึง 12-03-2560
งบประมาณ :
4,999,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์  [10%] [ 499,900 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภัคพงศ์ หอมเนียม  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท  [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: รศ.ดร.อุดมพร แพ่งนคร [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ดร.จรัสดาว คงเมือง [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ [9%] [ 449,910 บาท ตามสัดส่วน ]
หมายเหตุ :
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60