ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ประจำปี 2554 (TESA Top Gun Rally 2011)
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-10-2554 ถึง 30-09-2555
งบประมาณ :
80,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช  [100%] [ 80,000 บาท ตามสัดส่วน ]