ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม PSCAD เพื่อวิเคราะห์งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
แหล่งทุน :
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ช่วงเวลา :
21-08-2559 ถึง 22-08-2559
งบประมาณ :
23,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์  [100%] [ 23,000 บาท ตามสัดส่วน ]