ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ช่วงเวลา :
01-10-2558 ถึง 30-09-2559
งบประมาณ :
452,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [50%] [ 226,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พนัส นัถฤทธิ์  [50%] [ 226,000 บาท ตามสัดส่วน ]