ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลา :
01-12-2558 ถึง 22-02-2559
งบประมาณ :
59,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์  [50%] [ 29,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี  [50%] [ 29,500 บาท ตามสัดส่วน ]