ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบพัฒนาพื้นที่และประมินผลกระทบด้านสุขภาพ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลนครพิษณุโลก
ช่วงเวลา :
14-06-2555 ถึง 11-10-2555
งบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์  [100%] [ 2,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]