ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิเคราะห์ความเสียหายใบตีของเครื่องบดอาหารเม็ด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน CPF พิษณุโลก
ช่วงเวลา :
01-10-2558 ถึง 10-02-2559
งบประมาณ :
31,250.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [100%] [ 31,250 บาท ตามสัดส่วน ]