ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
ช่วงเวลา :
01-10-2558 ถึง 01-08-2559
งบประมาณ :
392,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์  [50%] [ 196,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ  [50%] [ 196,000 บาท ตามสัดส่วน ]