ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความเสี่ยงทางถนนของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับพื้นที่
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
ช่วงเวลา :
30-09-2556 ถึง 30-09-2557
งบประมาณ :
1,994,445.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,994,445 บาท ตามสัดส่วน ]