ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับวุฒิภาวะที่ 2 ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลา :
24-08-2555 ถึง 30-09-2556
งบประมาณ :
575,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเดช จิตประไพกุลศาล  [100%] [ 575,000 บาท ตามสัดส่วน ]