ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและบ่อบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ) เทศบาลตำบลบ้่้านใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ช่วงเวลา :
27-09-2555 ถึง 25-03-2556
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]