ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้หม้อไอน้ำ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ช่วงเวลา :
01-02-2553 ถึง 30-09-2553
งบประมาณ :
628,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์  [100%] [ 628,000 บาท ตามสัดส่วน ]