ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ปรึกษาโครงการการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ช่วงเวลา :
27-04-2552 ถึง 26-07-2552
งบประมาณ :
495,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 495,000 บาท ตามสัดส่วน ]