ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ(ฝึกอบรมบ่มเพาะ หลักสูตรระยะกลาง) ปีงบประมาณ 2552 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ช่วงเวลา :
20-11-2551 ถึง 15-06-2552
งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 1,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]