ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ช่วงเวลา :
29-09-2555 ถึง 26-05-2556
งบประมาณ :
6,999,993.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 6,999,993 บาท ตามสัดส่วน ]