ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ปรึกษาจังหวัดราชบุรีโครงการแก้ปัญหาควันดำในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ช่วงเวลา :
13-03-2552 ถึง 09-09-2552
งบประมาณ :
3,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 3,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]