ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
สำรวจและออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.แพร่ และสุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
01-07-2556 ถึง 31-05-2557
งบประมาณ :
4,996,200.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [20%] [ 999,240 บาท ตามสัดส่วน ]