ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
01-02-2556 ถึง 30-11-2556
งบประมาณ :
4,943,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์  [50%] [ 2,471,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [50%] [ 2,471,500 บาท ตามสัดส่วน ]