ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
ช่วงเวลา :
26-09-2557 ถึง 24-12-2557
งบประมาณ :
299,970.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 299,970 บาท ตามสัดส่วน ]