ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ช่วงเวลา :
01-10-2557 ถึง 28-01-2558
งบประมาณ :
49,500,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 49,500,000 บาท ตามสัดส่วน ]