ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลนครพิษณุโลก
ช่วงเวลา :
01-05-2556 ถึง 30-09-2556
งบประมาณ :
1,300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์  [100%] [ 1,300,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
- ยังมีหลักฐานสัญญา