ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการ/กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
22-01-2558 ถึง 22-08-2558
งบประมาณ :
227,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์  [60%] [ 136,200 บาท ตามสัดส่วน ]