ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
29-10-2557 ถึง 29-10-2557
งบประมาณ :
182,100.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 182,100 บาท ตามสัดส่วน ]