ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ (พ.ศ.2558-2561)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป่าไม้
ช่วงเวลา :
06-09-2557 ถึง 02-02-2558
งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 1,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]