ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ (เครื่องแบนกล้วย)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
28-01-2557 ถึง 25-08-2557
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ:  [33.33%] [ 99,990 บาท ตามสัดส่วน ]
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์  [33.33%] [ 99,990 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ:  [33.33%] [ 99,990 บาท ตามสัดส่วน ]