ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ ประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
09-09-2552 ถึง 09-07-2553
งบประมาณ :
810,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา  [100%] [ 810,000 บาท ตามสัดส่วน ]