ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการ สำรวจ ออกแบบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
01-08-2556 ถึง 30-06-2557
งบประมาณ :
4,996,200.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์  [100%] [ 4,996,200 บาท ตามสัดส่วน ]