ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการฝึกอบรมการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-10-2555 ถึง 30-09-2556
งบประมาณ :
35,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 35,000 บาท ตามสัดส่วน ]