ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. ARPHAPHON CHANPIRAK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  arphaphonc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2551 ปริญญาโท วศ.ม. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 ปริญญาตรี วศ.บ. Chemical Engineering สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

27 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
ไม้ทนไฟ (fire retardancy wood)
การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ
วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology)
ยางพารา
พอลิเมอร์

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn. 2020. Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation. IAENG Transactions on Engineering Sciences. 140-153
2. Arphaphon Chanpirak
Weerawun Weerachaipichasgul. 2018. Improvement of Maximum Production in the Batch Transesterification Reactor of Biodiesel by Using Nonlinear Model Based Control. Transactions on Engineering Technologies: International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2017(book chapter). 45-56
3. ARPHAPHON CHANPIRAK*, ARAYA SAMPHAKDEE, SAMART WANGNA, WEERAWUN WEERACHIPICHASGUL. 2018. EFFECTIVENESS OF MICROWAVE-SOAKING ASSISTED IMPREGNATION OF TEAK WOOD (Tectona grandis Linn. f) WITH SULFUR-CONTAINING AMMONIUM SALT AS FIRE RETARDANT. Engineering Science and Technology, an International Journal. 13 8 2405 - 242
4. W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn. 1477. Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation. IAENG Transactions on Engineering Sciences. 140-153

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ พัชราภรณ์ ดำนิล และ อมรรัตน์ หงษ์ผ้วย
. 2018. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ (โรบัสต้า/อะราบิก้า) ด้วย เฮกเซนโดยใช้วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง . วารสารวิชาการพระนครเหนือ. 28 4 1-13
2. Arphaphon Chanpirak. 2018. The Effect of Ammonium Sulphate on Fire Retardancy and Thermal Decomposition Mechanism of Rubberwood by LOI and TGA/DTG. Naresuan University Engineering Journal. 13 2 1-9
3. ดวงกมล ณ ระนอง, วิศรุต ใหญ่ยอด, พัฒนา เอี่ยมวิลาวัณย์, อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์, กันยรัตน์ บัวเกตุ, ณัฐณิชา ณัฐนรากร, พรสวรรค์ กาญจนวณิชย์กุล. 2007. การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินา เพื่อใช้ผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งเอทานอลด้วยไอน้ำ. วิศวสารลาดกระบัง. 24 2 7-12

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) W. Weerachaipichasgul, A. Chanpirak, P. Kittisupakorn (2019) Response Surface Methodology in Optimization of Separation Process for Methylal /Methanol Based on Process Simulation of Extractive Distillation . International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 (IMECS 2019). ประเทศ Hong Kong
2) Arphaphon Chanprirak, Chalita Kaewbuddee, Panumat Kunya, Mayurachat Rattanamanee,Weerawun Weerachaipichasgul (2017) Effect of Rice Husk Surface Modification with a Silane Coupling Agent on Mechanical Properties of Bio-Composite Natural Rubber/High Density Polyethylene. The 3rd Asia Pacific APRC 2017. Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand
3) A. Chanpirak, W. Weerachaipichasgul (2017) Improvement of Biodiesel Production in Batch Transesterification Process. the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017). Hong Kong

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) Weerawun Weerachaipichasgul, Arphaphon Chanpirak and Sarawut Jitpinit (2018) Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) ธนพล เพ็ญรัตน์, แฟรดาซ์ มาเหล็ม, พีรพงษ์ สุนทรเดชะ, อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ (2012) ความเป็นไปได้ในการเร่งการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบโดยการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ )

 19 มกราคม 2565