ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กฤษณา พูลสวัสดิ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. KRISANA POOLSAWAT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kitsanap@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2545 ปริญญาโท วศ.ม. Materials Technology ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

5 ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 ศึกษาตะกรันอะลูมิเนียมของเหนือทิ้งจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมสำหรับการขึ้นรูปวัสดุทนไฟ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Narumon Seeponkai
Krisana Poolsawat. 2020. Physical and Mechanical Properties of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Lactic Acid) under Landfill Conditions . Key Engineering Materials. 856 245-252

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Krisana Poolsawat, Tanikan,Thongchai, Narumon Seeponkai. 2021. The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys.. The Journal of KMUTNB . 33 1
2. Punlert S, Laoratanakul P, Poolsawat K,. 2016. Utilization of clay and fly ash from waste industries produced lightweight concrete block for load bearing wall. The Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University 2016. 4 2 6-13

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tanikan Thongchai, Krisana Poolsawat (2021) Fabrication and Characterization the Properties of Decorative Tile from White cement and Waste Glass Powder. The 11th International Conference on Advanced Materials Research. Singapore
2) Narumon Seeponkai, Krisana Poolsawat (2019) Physical and Mechanical Properties of Poly(butylene succinate) and Poly(lactic acid) under Landfill Conditions. 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2019) is set up the first time and hosted by King Mongkut’s University of Technology Bangkok. Arnoma grand hotel bangkok
3) Suteerapun Punlert, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat, Punya Chaemchoy and Rudeerat Suntako (2019) Physical and Mechanical Properties of a Cellular Lightweight Concrete containing Fibers and Fly Ash from Industrial Wastes. International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2019. IMPACT Forum (Sapphire 108-109), Muang Thong Thani, Bangkok, THAILAND
4) Krisana Poolsawat*, Kan Supajitkool, Suteerapun Punlert (2018) Design of Experiment for Studying Grain Size of Alpha Aluminum by varying Pouring Temperature and Plate Length. The 10th International Conference on Materials Science and Technology. Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand
5) Suteerapun Punlert*, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat (2018) The Study and Development of High Porous Geopolymer Concrete from Industrial Wastes for Energy Saving Building. 10th International Conference on Materials Science and Technology. Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand
blank
 .................................................................................

 ( อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ )

 24 พฤษภาคม 2565