ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กานต์ ศุภจิตกุล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. KAN SUPAJITKOOL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kans@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2541 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
....

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2558 - 2559 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
2556 - 2557 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  
2552 - 2553 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2553 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 68,500
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 285,300
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผล เพื่อดำเนินการ กานต์ ศุภจิตกุล 9 พ.ย. 2554 ถึง 
7 มี.ค. 2555
300,000.00
2 ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมในภาคเหนือ กานต์ ศุภจิตกุล 7 เม.ย. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
8,000,000.00 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 โครงการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง กานต์ ศุภจิตกุล 29 ส.ค. 2554 ถึง 
5 มิ.ย. 2555
300,000.00 จังหวัดลพบุรี
4 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (พื้นที่ดำเนินการ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.แพร่) ปีงบประมาณ 2559 กานต์ ศุภจิตกุล 3 พ.ค. 2559 ถึง 
7 ก.ย. 2559
6,834,000.00 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จัดหวัดเพชรบูรณ์) กานต์ ศุภจิตกุล 1 มิ.ย. 2561 ถึง 
28 ก.ย. 2561
1,841,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จัดหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร) กานต์ ศุภจิตกุล 1 มิ.ย. 2561 ถึง 
30 ก.ย. 2561
3,790,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7 กิจกรรมเพิ่งศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562 กานต์ ศุภจิตกุล 5 ธ.ค. 2561 ถึง 
2 ส.ค. 2562
3,495,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3
8 โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (INNo-TECH Transformation) กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ หรือ ประยุกต์ใช้งานวิจัยของสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสินค้าต้นแบบ กานต์ ศุภจิตกุล 28 ก.ค. 2562 ถึง 
25 ก.ย. 2562
5,000,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการเพิ่มผลิตภาพการเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตราฐานสากล ปีงบประมาณ 2563 กานต์ ศุภจิตกุล 10 ธ.ค. 2562 ถึง 
7 เม.ย. 2563
1,800,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การจัดทำระบบบริหารการผลิต ด้วยโปรแกรม Excel โดยใช้งานผ่านเครือข่าย Internet กานต์ ศุภจิตกุล 7 ม.ค. 2564 ถึง 
4 ส.ค. 2564
340,000.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 3 Stage Rocket ภายใต้โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ITC-SME) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2 กานต์ ศุภจิตกุล 1 พ.ย. 2563 ถึง 
30 ก.ย. 2564
7,000,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2
12 กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั้งยือ (ITC ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วิสหากิจชุมชนมังกรทอง อำเภอเมื่อง จังหวัดพิษณุโลก กานต์ ศุภจิตกุล 9 ก.พ. 2564 ถึง 
27 ธ.ค. 2564
86,400.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2
รวม       38,786,400.00  
 .................................................................................

 ( อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล )

 24 มกราคม 2565