ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. CHAITAMLONG PONGPATTANASIRI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  chaitamlongp@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2549 ปริญญาเอก Ph.D.(Manufacturing Engineering) Wollongong
- ปริญญาโท M.Eng(Manufacturing Engineering) New South Wales
- ปริญญาตรี วท.บ. (Physics) ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ, อุ่นเป็ง อินทจักร, สาธิต จีนะสอน. 2009. ประยุกต์ใช้ระบบการให้น้ำใต้ผิวดิน (SIS) โดยใช้เซรามิกรูพรุนเพื่อการใช้น้ำแบบประหยัด. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. 23 1 85-93
2. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้แต่งหลัก , ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ, สาธิต จีนะสอน. 2009. ระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ผิวดินโดยใช้ดินเผารูพรนในพื้นที่ดินทับถมจกแผ่นดินถล่ม. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 17 3 232-239
3. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้แต่งหลัก , อุ่นเป็ง อินทจักร, ธนูชัย กองแก้ว, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
. 2008. การใช้เถ้าลิกไนต์เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นเกษตรที่สูง : กรณีศึกษาพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ . วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) . 2 1 13-26
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ(ฝึกอบรมบ่มเพาะ หลักสูตรระยะกลาง) ปีงบประมาณ 2552 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 20 พ.ย. 2551 ถึง 
15 มิ.ย. 2552
1,400,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
2 กรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 (TEM7) ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 26 พ.ย. 2551 ถึง 
26 ส.ค. 2552
480,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
3 รึกษากิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ (BDS) รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ม.ค. 2552 ถึง 
31 พ.ค. 2552
330,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
4 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 4 ม.ค. 2553 ถึง 
4 ก.ย. 2553
643,200.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ต.ค. 2559 ถึง 
5 ต.ค. 2560
397,621.00
6 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ก.ย. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2561
981,375.00
7 การปรับเปลี่ยนค่าการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 21 ส.ค. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2560
539,416.00
8 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 1 พ.ย. 2560 ถึง 
1 พ.ย. 2560
227,658.00
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 19 ธ.ค. 2560 ถึง 
15 ส.ค. 2561
777,056.00 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 10 พ.ย. 2560 ถึง 
4 พ.ย. 2561
413,000.00 เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 20 ต.ค. 2560 ถึง 
17 เม.ย. 2561
277,658.00 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
12 โครงการวิจัยโครงการประเมินความชุ่มชื้นในพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าด้วยหลักการรับรู้จากระยะไกล ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 9 มี.ค. 2561 ถึง 
24 ก.ย. 2561
450,000.00 ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ
13 โครงการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตผลธนาคารอาหารชุมชนและภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในพื้นที่โครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 9 มี.ค. 2561 ถึง 
24 ก.ย. 2561
475,000.00 ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ
รวม       7,391,984.00  
 .................................................................................

 ( ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ )

 26 มิถุนายน 2565