ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พิสุทธิ์ อภิชยกุล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. PHISUT APICHAYAKUL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  phisuta@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2553 ปริญญาเอก Ph.D. Automatic Control and Systems Eng. The University of Sheffield
- 2545 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- 2540 ปริญญาตรี วศ.บ. Control Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Time Series Analysis, Kalman Filter, EM Algorithm, Spatio-temporal State Space Model

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2555 - 2555 (ชุดโครงการ) จักรยานและระบบล็อกจักรยาน ม.นเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2566 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education 2,324,443  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ 2,771,339
2562 - 2564 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) ทุน Erasmus + รวมกับ Technological Educational of Crete (TEL of Crete) 2,991,986
2560 - 2562 Tuning Asia-South East (TA-SE) Erasmus + 2,343,809
2559 - 2562 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) Erasmus+ 2,444,843

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn et. al.. 2019. Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries Universities: The Case of Thailand . Indian Journal of Public Administration. 1-15
2. D Rupakheti, P Apichayakul . 2019. Development of rapid visual screening form for Nepal based on the data collected from - its 2015 earthquake. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
3. Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul. 2018. University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand.. Procedia. 212 519-526
4. A Batbaatar1,P Apichayakul

and S Tantanee
. 2018. Stakeholders perspectives towards effective climate change adaptation on the Mongolian livestock sector. Series: Earth and Environmental Science. 129
5. Arunchai, T., Sonthipermpoon, K., Apichayakul, P., Tamee, K.. 2015. Resistance Spot Welding Optimization Based on Artificial Neural Network. International Journal of Manufacturing Engineering. 67 4 473-481
6. Apichayakul, P., Kadirkamanathan, V.. 2011. Spatio-temporal dynamic modelling of smart structures using a robust expectation-maximization algorithm. Smart Materials and Structures. 20 4

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Jirawadee Polprasert*1, Sarintip Tantanee1, and Phisut Apichayakul1 (2021) Microgrid Technology and Development in Thailand. MESFIA International Conference 2021 .
2) Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee (2021) Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings. Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021. AIT, Bangkok
3) P.Buranajarukorn, P. Apichyakul, S.Tantanee, O.S. Apichayakul (2020) University-Industry Partnership (UIP) model: A Case Study of Thai University. The 15th GMSARN International Conference 2020. Ayutthaya,Thailand.
4) Dorjderem BUYANTUR,Phisut APICHAYAKUL,Panu BURANAJARUKURN, Sarintip TANTANEE (2020) DISASTER MITIGATION FOR URBASN SCHOOL USING A GAME-BASED APPROACH . 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering. Bali Indonesia.
5) Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Chaeoenpanyanet and Phaothai Sin-Ampol (2017) Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand. ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
6) Phisut Apichayakul (2017) Spatio-Temporal State Space Model Application in the Dynamic Supply Chain System. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (ICIMSA). Seoul,Korea

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). (2018) พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต,. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),. เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
2) ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). (2018) พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต,. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),. เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
3) กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน,ขวัญชัย ไกรทองและพิสุทธ์ อภิชยกุล (2018) การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม. งานประชุมวิชาการ ORNETWORK 2018. พัทยา ชลบุรี
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014) พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
513,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC2015) พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ส.ค. 2557 ถึง 
31 ส.ค. 2558
598,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ต.ค. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2559
452,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "สังคมความรู้ และดิจิทัล" พิสุทธิ์ อภิชยกุล 14 ธ.ค. 2560 ถึง 
15 ธ.ค. 2560
205,000.00
รวม       1,768,000.00  
 .................................................................................

 ( ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล )

 25 มกราคม 2565