ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ขวัญนิธิ คำเมือง.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. KWANNITI KHAMMUANG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kwannitik@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2548 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical & Manufacturing Eng. Melbourne
- 2543 ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering AIT
- 2541 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Zhang, L., Khammuang, K., Wirth, A.. 2008. On-line scheduling with non-crossing constraints . Operations Research Letters. 36 5 579-583
2. Authors of Document Khammuang, K., Abdekhodaee, A., Wirth, A.. 2007. On-line scheduling with forbidden zones. Journal of the Operational Research Society. 58 1 80-90

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Yodwangjai, S., & Khammuang, K. . 2020. SCATTER SEARCH ALGORITHM FOR HETEROGENEOUS FLEET VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS AND LOADING COST. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 21 2 396-408
2. ศิริชัย ยศวังใจ,ขวัญนิธิ คำเมือง. 2016. แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 26 2 223-238
3. ธันยพร อุดม, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ, ขวัญนิธิ คำเมือง. 2016. การแก้ปัญหาการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูง ที่พิจารณาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบมีกรอบเวลา โดยตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม. วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน. 4 1 1-15
4. เอราวิล ถาวร, ทรงพล ผัดวงศ์, ขวัญนิธิ คำเมือง
. 2014. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9 2 33-37
5. ธนภัทร มะณีแสง, ขวัญนิธิ คำเมือง. 2012. การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 4 57-66
6. อดุลย์ พุกอินทร์, ขวัญนิธิ คำเมือง, เอราวิล ถาวร, หนึ่งฤทัย ทัพใหญ่
. 2009. การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก . 2 1 14-19
7. อดุลย์ พุกอินทร์, สารัลย์ กระจง, ธนัตธา กรพิทักษ์, ขวัญนิธิ คำเมือง
. 2008. วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม . วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 1 2 69-75
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง )

 19 มกราคม 2565