ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ศิษฎา สิมารักษ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. SISDA SIMARAK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sisdas@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2542 ปริญญาโท M.Eng. Manufacturing Engineering Royal Melbourne of Tech.
- ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ตุลาคม 2542 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2555 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 243,000
2555 - 2555 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 107,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Pojchamarnwiputh, S., Chiang Mai, W.Na., Reangrongrat, S., Wongwiwat, K., Simarak, S.. 2001. The radiologic features of intestinal capillariasis. Asian Oceanian Journal of Radiology. 6 2 85-88
2. Simarak, S., de Jong, U.W., Breslow, N., Dahl, C.J., Ruckphaopunt, K., Scheelings, P., Maclennan, R.. 2001. Cancer of the oral cavity, pharynx/larynx and lung in north thailand: Case-control study and analysis of cigar smoke. British Journal of Cancer. 36 1 130-140
3. FLATZ, G., THANANGKUL, O., SIMARAK, S., MANMONTRI, M.. 2001. GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AND JAUNDICE IN NEWBORN. Annales paediatrici. International review of pediatrics. 203 39-45
4. Scatliff, J.H., Mark, J.B.D., Simarak, S.. 2001. Cinefluorography of T-tube extractions. Surgery. 53 4 432-436
5. SCATLIFF, J.H., SIMARAK, S., CUTLER, L., HALES, M.R.. 2001. Selective catheterization studies of the celiac artery. Radiology. 80 276-278
6. SCATLIFF, J.H., SIMARAK, S., CUTLER, L., LARSEN, P.B.. 2001. Angiography of the celiac axis. Experimental evaluation of methods. Radiology. 78 215-226

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ปรีชา ขันทอง ,ศิษฎา สิมารักษ์. 2015. การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10 1 7-19
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ศิษฎา สิมารักษ์ 3 ก.ย. 2556 ถึง 
3 ธ.ค. 2556
120,000.00 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ม.ค. 2561 ถึง 
9 ส.ค. 2561
1,025,400.00 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
3 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 29 พ.ย. 2561 ถึง 
26 มิ.ย. 2562
1,025,400.00 กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
4 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ก.พ. 2563 ถึง 
8 ก.ย. 2563
1,025,400.00 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
รวม       3,196,200.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฎา สิมารักษ์ )

 24 มกราคม 2565