ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............วิชญา อิ่มกระจ่าง.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MRS.WITCHAYA IMKRAJANG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิทยาศาสตร์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  vichchayai@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2553 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
- ปริญญาตรี ศศ.บ. เคมี ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2549 - ปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 11,800
2561 - 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 26,800
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
2557 - 2558 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมื่องพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2555 - 2555 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000
2553 - 2554 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000
2553 - 2554 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 422,000
2559 - 2559 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร 523,100
2552 - 2553 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 200,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( นางวิชญา อิ่มกระจ่าง )

 27 กันยายน 2564