ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ทัศพร กนกพารา.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MISS.THATSAPORN KANOKPHARA…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิชาการศึกษา.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................055-378377..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  tatsapornk@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2549 - 2550 ปริญญาโท กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541 - 2543 ปริญญาตรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี) สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

19 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2566 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับประเภทการเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561-2564 กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 10,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นางสาวทัศพร กนกพารา )

 1 กรกฏาคม 2565