ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. WARANGLUCK SONKLIN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-053271026..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  waranglucks@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2541 ปริญญาโท วศ.ม. Environmental Engineering ม.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี วศ.บ. Environmental Engineering ม.เชียงใหม่
- ต่ำกว่า ป.6

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

21 ธันวาคม 2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Warangluck’s research focuses in the area of solid waste disposal and management,
water and wastewater treatment. Her current interest is to develop the leachate treatment.

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2566 คุณภาพปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการหมักแบบไม่กลับกองในสภาพธรรมชาติ 28,600  
2564 - 2565 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ 118,800  
2563 - 2564 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11,800  
2563 - 2564 คุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 16,800  
2562 - 2563 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารวิศวกรรมโยธา 11,800  
2561 - 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 26,800  
2561 - 2562 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 11,800  
2561 - 2562 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 0  
2561 - 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร 0  
2560 - 2560 การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร งบประมาณส่วนตัว 0  
2560 - 2561 การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 0  
2560 - 2561 คุณภาพน้ำประปาในระบบท่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร 0  
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2553 - 2554 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
2552 - 2552 การบำบัดซีโอดีและทีเคเอนในน้ำชะขยะด้วยโอโซนโดยใช้แบบจำลองในแนวตั้งและแนวนอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 33,800
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Karnchanawong, S., Sonklin, W., Kladprasert, S., Karnchanawong, S.. 2015. Gas production from three-lift landfill lysimeter in tropical country. Advances in Architecture Series. 14 621-629
2. Wonsik K, Akira M, Ali A, Atsushi M, Amnat C, Chaiporn J, Daisuk K, Eiji I, Gen S, Hyeong-Ho S, In C. S, Jaeil C, Jonghyeon K, Keisuke O, Korakod N, Kyung H M, Masayoshi M, Masayuki Y, Md. Abdul B, Montri S, Motomu T, Nittaya C, Panya P, Seiichiro Y, Seong-Deog K, Shin M, Shinjiro K, Suban P, Sukanya K, Takahiro T, Taro N, Toshichika I, Vanisa S, Sonklin W, Yong L, Yoshio I, Youngwook K, Taikan O. . 2015. FluxPro as a realtime monitoring and surveilling system for eddy covariance flux measurement. Journal of Agricultural Meteorology . 71 1 32-50

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น. 2017. การกำจัดก๊าซมีเทนทางชีวภาพที่หน้าดินกลบหลุมฝังกลบขยะ. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 5 2 37-45
2. วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ อำพล เตโชวาณิชย์. 2009. การประเมินคุณภาพปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 4 1 18-24
3. วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง. 2005. คุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13 1 37-44

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Thongsanit P, Ananpattarachai J, Sonklin W, Techowanich A, Jewyou P, Kooktaisong A (2015) Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices. International Conference on Chemical. Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015). Pattaya, Thailand
2) Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong (2015) Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices. International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015). Pattaya,Thailand.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ศิริกุล ต๊ะหล้า , อนันต์ ขอนทอง , อำพล เตโชวาณิชย์ , วรางค์ลักษณ์ ช่อนกลิ่น และ ปาจรีย์ ทองสนิท (2018) ปริมาณฝุ่นถนนบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561. ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
blank
 .................................................................................

 ( อาจารย์วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น )

 25 มกราคม 2565