ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กำพล ทรัพย์สมบูรณ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF DR. KUMPON SUBSOMBOON…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kumpon@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก Ph.D. Civil Eng. And Eng. Mechanics Columbia
- ปริญญาโท M.Eng. Structural Engineering AIT
- ปริญญาโท M.Phil. Civil Engineering and Engineering Mechanics Columbia
- ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

15 พฤษภาคม 2538 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Construction Engineering and Management, , Building Information Modeling (BIM),
3D & 4D CAD in the Management of Construction, Construction Cost and Scheduling, Competitive Bidding,
The Fully Integrated and Automated Project Process (FIAPP)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2555 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 243,000  
2555 - 2555 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 107,000  
2552 - 2553 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 368,000  
2552 - 2553 โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 175,000  
2552 - 2552 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ 2,771,339

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Suon Tokla and Kumpon Subsomboon. 2021. Integration of Building Information Model and Thailand's Governmental Cost Estimate. Advances in Urban Lifestyle and Technology Edited by Wayan Suparta.
2. Suon Tokla, and Kumpon Subsomboon. 2020. BIM-BASED SIMPLIFIED APPROACH TO AUTOMATICALLY ESTIMATE BUILDING COSTS FOR PROJECTS IN THAILAND. International Journal of GEOMATE. 18 68 101-107
3. Xayvatthana Chittaphong and Kumpon Subsomboon. 2020. Developing a Green Building Standard in Lao PDR. GMSARN International Journal. 14 2 76-81
4. Subsomboon, K., Tantanee, B., Saratai, S., Buranajarukorn, P.. 2019. The 4DCAD in project planning and budgeting of the new urban infrastructure for the Phitsanulok Central park, Thailand. Geographia Technica. 14 47-55
5. Kumpon SUBSOMBOON, Boonsong TANTANEE, Suchanya SARATAI, Panu BURANAJARUKORN. 2019. THE 4DCAD IN PROJECT PLANNING AND BUDGETING OF THE NEW URBAN INFRASTRUCTURE FOR THE PHITSANULOK CENTRAL PARK, THAILAND. Geographia Technica. 14 47-55
6. Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. . 2019. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand. Geographia Technica. 14 129 - 137
7. Subsomboon, K., Christodoulou, S., Griffis, F.H.. 2003. Procurement of Services and Materials Using a FIAPP-Based System - New York City Case Studies. Contruction Research Congress, Winds of Change: Integration and Innovation in Construction, Proceedings of the Congress. 1039-1047

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561).. 2018. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง,. วารสาร Thai Journal of Science and Technology Vol 7 No 4 (2018): Supplement Issue,. 7 4 427-441
2. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). 2018. การศึกษาข้อมูลผู้รับเหมาที่ทิ้งงานก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา . 29 4
3. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์. 2018. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11 3 127-148
4. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ และ พีระพงษ์ แก้วพูลสุข. 2017. การคาดการณ์วันฝนตกเพื่อประเมินความล่าช้าของแผนงานก่อสร้างทาง. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12 2 85-94

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Chidburee, P., Meechaiyo, B., Subsomboon, K. & Tonnamon, J. (2021) Accuracy and effectiveness of 3D model reconstruction from UAV photogrammetry for physical road safety investigation. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2021. Naresuan University
2) Panu Buranajarukorn, Kumpon Subsomboon, Charatdao Kongmuang and Pinich Booniam (2020) A Study of Problems of SME Development: A Case Study of Banana Processing Industries in Thailand Lower Northern Region . GMSARN . Luang Prabang
3) Kumpon and Tokla (2020) BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand . the 5th International Conference on Science, Engineering, Environment SEE2019 . Swissotel Hotel
4) Kumpon and Tokla (2020) Integration of Building Information Model (BIM) and Thailand Governmental Cost Estimate . the 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment and Engineering CUSME2020 . Bali
5) Panu Buranajarukorn, Kumpon Subsomboon, Charatdao Kongmuang, and Panich Booniam (2019) A Study of Problems of SME Development: A Case Study of Banana Processing Industries in Thailand Lower Northern Region. The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable in GMS. The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Lao PDR
6) Suon Tokla and Kumpon Subsomboon (2019) BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand. The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2019). Swissotel, Bangkok, Thailand
7) Xayvatthana Chittaphong, and Kumpon Subsomboon (2018) Developing a Green Building Standard in Lao PDR. The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS. Ramada Encore Hotel Nanning, Guangxi, China
8) Chittaphong X, Subsomboon K and Kanokjaruvijit K (2018) Guidelines Green Building Standards for Lao People s Democratic Republic. 2018 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Energy Engineering (EI2E 2018). Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok, Thailand
9) Bhokha, S., Subsomboon, K., and Leungvichchareon, S. (2018). (2018) Learning the Historical Development and Success of Thai’s Railway Towards Preparing a New Course: Railway Engineering, . The 16th International and National Conference on Engineering Education,. Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya, Thailand
10) Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018) (2018) Prequalification criteria, according to the government procurement and supplies management Act, B.E. 2560 (2017): branch/type, class, right to bid, ability to carry out.. The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018): Exploring Innovative Solutions for Smart Society,. Swissôtel Resort Phuket Patong Beach, Phuket, Thailand
11) Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018) (2018) A Review on Difference of Contracting for Works of Regulations on Procurement, B.E. 2535 (1992) between Government Agency and Local Government, Thailand. Proceedings of the 10 International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018),. Vientiane, Lao PDR.
12) Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018). (2018) Contractors’ Work Abandonment in the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) Construction Projects.. The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018), . Ambassador Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand.
13) Kumpon Subsomboon, Boonsong Tantanee, Suchanya Saratai, and Panu Buranajarukorn (2017) 4DCAD in Project Planning and Budgeting of the New Urban Infrastructure for the Phitsanulok Central Park, Thailand. The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies. Putri Duyung Cottage, Indonesia
14) K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon (2017) The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area. The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies. Putri Duyung Cottage, Indonesia
15) Yodchay Singthong, Kumpon Subsomboon (2017) Simulation of Naresuan University Green Transit's Electric Vehecle Services. ISFT 2017: 6th International Symposium on the Fusion of Science & Technologies. JEJU, Republic of Korea
16) Sarintip Tantanee, Kumpon Subsomboon, Sasikorn Leungvichcharoen (2016) Online System for Report Creator and Scores Evaluation under Thai Qualifications Framework for Higher Education . The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM Edu 2016). Imperial Pattaya Hotel, Thailand., Thailand
17) Bhokha S, Sangtian N, Phannikul I, Leungvichchareon S. and Subsomboon K. (2011) Embedded Knowledge and skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering. The 9th International and National Conference on Engineering Education: INCEE9. โรงแรม Hilton Phuket Acadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2554
18) Bhokha, S., Sangtian, N., and Subsomboon, K. (2009). (2009) Infrastructure and the Development of Thailand: Past to Future.. Proceedings of the International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2009), . Khon Kaen, Thailand.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) Kumpon Subsomboon*, Parinya Apipunyawong, Piyatida Wongyai, Supakorn Punyapachum, Perapong Kaewpoonsuk and Yodchai Singthong (2020) Development of Historic Building Information Modeling (HBIM) from Point Clouds Data for Wat Chedi Yod Thong in Phitsanulok. The 15th GMSARN International Conference 2020 Sustainable Energy, Environment & Climate Change Transitions in GMS. Ayuttaya, Thailand
2) K. Subsomboon and Tokla (2020) BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand. The 5th SEE International Conference. Swissotel Hotel
3) อภิสิทธิ์ บัวเทศ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2019) การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติในการจัดทำแบบสัญญา กรณีศึกษา"อาคาร Startup and Innovation คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร". การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่24. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
4) ชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2019) การประมาณระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโดยอัตราการทำงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระยะเวลาเผื่อเนื่องจากวันฝนตก. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่29 ประจำปี2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย.. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
6) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) ข้อจำกัดในงานก่อสร้างที่มีผลต่อการทิ้งงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
7) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานก่อสร้าง: มุมมองของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
8) ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). (2018) พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต,. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),. เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
9) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ,. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต,. อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย (2018) ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์. งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี
11) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไทย,. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 (ระดับชาติ),. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
12) บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). (2018) การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7,. หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
13) สุชัญญา สาระใต้, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2017) Development of Building Information Modeling (BIM) objects for elderly people’s residence. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่22. เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
14) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ (2017) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา . การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15. โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี
15) พงษ์พันธ์ ฟักเอม, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2017) การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างตึกแถว4ชั้น. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16) ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์, ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, อ.เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์, ดร.ปรัชญา สังข์สมบูรณ์, คุณชัยชนะ มีศิริ (2017) การศึกษาทัศนคติและประเมินความคุ้มค่าในการสร้างเมืองแห่งจักรยาน กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่5: ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน. อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17) วิโรจน์ พันธ์จันทร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) การวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงและผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้างงอาคารขนาดใหญ่ . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา
18) พีระพงษ์ แก้วพูลสุข และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) ปฏิทินคาดการณ์วันฝนตกสำหรับการวางแผนงานก่อสร้างทาง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา
19) เผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) การบริหารและการจัดการงบประมาณและการวางแผนแหล่งกักเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตรโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา
20) เสริมภาคย์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในงานต้นทุนก่อสร้างสําหรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา
21) วุฒิชัย กาวี, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค . งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต. มหาวิทยาลัยรังสิต
22) อิศเรศ สุวรรณ์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2558). (2015) การศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากความล่าช้าในงานก่อสร้าง. . การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11: Research & Innovation. . พิษณุโลก
23) ศราวุธ แสงเกตุ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2558). (2015) กระบวนการช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับโครงการก่อสร้างโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1, . เชียงราย.
24) ธีรพล เหมือนอินทร์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคสำหรับเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. . การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน; . มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
25) กฤษดา ฟักเงิน และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จังหวัดพิจิตร. . การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน;. พิษณุโลก.
26) ธนวัฒน์ สุขสวัสด์ิ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) การประยุกต์ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง. . การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน, . พิษณุโลก
27) ธนัท ต้นประสงค์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) การจัดลำดับความสำคัญโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง.. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย;. โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี.
28) พงศธร พิลึก และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) ฐานข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. . การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19;. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
29) ยอดชาย สิงห์ทอง และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). (2014) แบบจำลองสถานการณ์การให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร. . การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19; . มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น.
30) สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2010) ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students). การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
31) Bhokha S , Supsomboon K ,Saingtien N ,Phannikul and Khantry S (2010) Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development in Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering National University of Lao (NUOL). การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8. ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
32) สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2010) ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students. การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8). โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
33) สถาพร โภคา, นท แสงเทียน, อิทธิพงศ์ พันธิ์นิกุล และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2552). (2009) วิธีถ่ายทอดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา.. สัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่7 สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 31,. เพชรบุรี
34) วสันต์ ประดุจพงษ์เพชร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, (2009) การจำลองสถานการณ์การจัดสรรทรัพยากรในการประกอบถังหมักเบียร์.. การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, . มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
35) ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2550) (2007) วิธีการแบ่งรายการงานก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล.. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12; จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร, . ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน, พิษณุโลก.
36) สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2549). (2006) การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยMathematica.. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11; จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.. โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต.
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราน กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 1 พ.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2556
1,300,000.00 เทศบาลนครพิษณุโลก
2 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบพัฒนาพื้นที่และประมินผลกระทบด้านสุขภาพ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 14 มิ.ย. 2555 ถึง 
11 ต.ค. 2555
2,000,000.00 เทศบาลนครพิษณุโลก
3 โครงการ สำรวจ ออกแบบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 1 ส.ค. 2556 ถึง 
30 มิ.ย. 2557
4,996,200.00 กรมชลประทาน
4 โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-camp) กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 18 มี.ค. 2556 ถึง 
22 มี.ค. 2556
80,000.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
5 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 กรมชลประทาน
รวม       13,375,200.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ )

 8 ธันวาคม 2564