ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. SASIKORN LEUNGVICHCHAROEN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................055-282206..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sasikorn@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2547 ปริญญาเอก D.Eng Civil Engineering Tokyo Institute of Technology
2538 - 2541 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 - 2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2541 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Structural Engineering, Continuum Mechanics, Wave Propagation, and Nonlinear Elasticity.

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2552 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Porjan Tuttipongsawat, Anil C. Wijeyewickrema, Sasikorn Leungvichcharoen. 2020. Cloaking of a circular cylindrical elastic inclusion from antiplane elastic waves and resonance effects. wave Motion. 94
2. Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. . 2019. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand. Geographia Technica. 14 129 - 137
3. Wijeyewickrema, A. C., and Leungvichcharoen, S.. 2009. Wave propagation in pre-stressed imperfectly bonded compressible elastic layered composites. Mechanics of Materials. 41 1192–1203
4. Leungvichcharoen, S.
Wijeyewickrema, A. C., . 2004. The effect of an imperfect interface on the singular stress field of an orthotropic bimaterial wedge. Key Engineering Materials. 261 459-464
5. Leungvichcharoen, S.
Wijeyewickrema, A. C. . 2004. Stress concentration factors and scattering cross-section for plane SH-wave scattering by a circular cavity in a pre-stressed elastic medium. Journal of Applied Mechanics JSCE. 7 15-20
6. Leungvichcharoen, S., Wijeyewickrema, A.C., Yamamoto, T.. 2004. Anti-symmetric waves in pre-stressed imperfectly bonded incompressible elastic layered composites. International Journal of Solids and Structures. 41 24-25 6873-6894
7. Wijeyewickrema, A.C., Leungvichcharoen, S., Poonsawat, P.. 2003. Singular stress fields of anisotropic bimaterial wedges with imperfect interfaces. Journal of Mechanics. 19 1 203-210
8. Leungvichcharoen, S., Wijeyewickrema, A.C.. 2003. Dispersion effects of extensional waves in pre-stressed imperfectly bonded incompressible elastic layered composites. Wave Motion. 38 4 311-325

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, รังสรรค์ สุวรรณห้อย, ทรงยศ กิจธรรมเกษร, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ. 2018. เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในประเทศไทย โดยใช้วิธี (Analytic Hierarchy Process (AHP) The Determination Criteria of Appropriate Location for The Construction of Truck Terminal in Thailand By using Analytic Hierarchy Process (AHP)). Naresuan University Engineering Journal. 13 2 54 – 65

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tuttipongsawat, P., Wijeyewickrema, A. C. and Leungvichcharoen, S. (2018) Antiplane elastic wave cloaking of a circular cylindrical elastic inclusion. ASCE Engineering Mechanics Institute Conference (EMI 2018). Massachusetts Institute of Technology
2) K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon (2017) The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area. The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies. Putri Duyung Cottage, Indonesia
3) Sarintip Tantanee, Kumpon Subsomboon, Sasikorn Leungvichcharoen (2016) Online System for Report Creator and Scores Evaluation under Thai Qualifications Framework for Higher Education . The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM Edu 2016). Imperial Pattaya Hotel, Thailand., Thailand
4) Bhokha S, Sangtian N, Phannikul I, Leungvichchareon S. and Subsomboon K. (2011) Embedded Knowledge and skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering. The 9th International and National Conference on Engineering Education: INCEE9. โรงแรม Hilton Phuket Acadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย (2018) ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์. งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี
2) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ (2017) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา . การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15. โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี
3) อภิรัตน์ โพธิบัลลังก์,ปราณปริยา พุทธเนตร,สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง (2016) การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบด้วยวัสดุผสมกากแคลเซียมคาร์ไบต์-เถ้าหญ้าเนเปียร์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา
4) วุฒิชัย กาวี, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2016) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค . งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต. มหาวิทยาลัยรังสิต
5) Nawikkawanit, O., Hansapinyo, C., Leungvichcharoen, S., and Yudee, A. (2011) Reponse Spectrum Analysis of Electronic Steel Cabinet. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่จัดการประชุม: 18-20 พฤษภาคม 2554 . โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี
6) สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2010) ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students). การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
7) สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2010) ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students. การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8). โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
8) สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2549). (2006) การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยMathematica.. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11; จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.. โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต.
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการอบรมด้านภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดด้านภูมิสารสนเทศ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ 1 ต.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
60,000.00
รวม       60,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ )

 25 มกราคม 2565