ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ศิริชัย ตันรัตนวงศ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. SIRICHAI TANRATANAWONG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sirichait@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering University of Newcastle upon tyne
- ปริญญาโท M.Eng. Civil Engineering University of Lamar
- ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

27 ตุลาคม 2537 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Applications of artificial intelligence & risk analysis in construction and real estate development.

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2550 - 2551 การจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษาจากอุกภัยใน จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 200,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2552 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4,705,300

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Apichat Buakla, Sirichai Tanratanawong, and Sakkayaphop Pravesjit (2018) A Modified Genetic Algorithm Initializing for Location-routing Problems. The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology. Chiangrai, Thailand
2) S.Tanratanawong, M.Pinitjitsamut,B.Panitchkarn,P.Pitchayapan and D.Satirasetaweee. (2015) Transport Cost Distortion Thailand Transportation on the Route of NSEC. 7th International Conference on Logistics and Transport(ICLT) 2015 . Lyon,France

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย (2018) ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์. งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี
2) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ (2017) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา . การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15. โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการทดสอบวัสดุก่อสร้างโยธา ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1 ต.ค. 2551 ถึง 
30 ก.ย. 2552
583,530.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างโยธา ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1 ต.ค. 2552 ถึง 
30 ก.ย. 2553
112,460.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม       695,990.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ )

 19 มกราคม 2565